Menn og kvinner dating site no

Blant de enslige er det særlig de separerte som er utsatt for depresjon og forringet livskvalitet (Stack og Eshlemann 1998; Bromet mfl. De separerte er midt oppe i den ofte krisepregede prosessen med å håndtere et ekteskapsbrudd.

De separerte utgjør som regel en liten gruppe i intervjuundersøkelser, og mange studier har derfor lagt hovedvekten på de skilte og andre grupper enslige.

Enslige menn med kjæreste er mindre utilfredse og ensomme enn andre enslige.

Menn og kvinner i gode parforhold har høyere livskvalitet enn de som lever i dårlig fungerende forhold, viser analysen av den nasjonale intervjuundersøkelsen LOGG 2007 som presenteres i denne artikkelen (se tekstboks om datagrunnlag).

Selv ved kontroll for samlivskvalitet øker tilfredsheten med livet jo mer forpliktende samlivsformer individene inngår i.

Om lag en av ti blant dem som lever i et godt fungerende samliv, er utilfreds med tilværelsen.

Det samme gjelder fire av ti blant dem som lever i samliv de opplever som dårlig.

Blant dem som lever i dårlig fungerende forhold, er tre ganger så mange ensomme og deprimerte som blant de best fungerende.

Også denne sammenhengen er nokså lik for menn og kvinner, men kvinner oppgir at de er noe mer ensomme og deprimerte i samlivet, uansett samlivskvalitet.

Leave a Reply